สมัครสมาชิก
ปัจจุบันได้ซื้อยางมิชลินและแบรนด์อื่นๆ ในเครือมิชลินจากผู้แทนจำหน่าย (ใส่ได้มากกว่า 1 ร้าน)
ชื่อผู้ติดต่อและสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมของ Michelin Club เพื่อแลกรับสินค้าหรือบริการจากบริษัท
*บริษัทสยามมิชลิน จำกัด (บริษัท) จะส่ง Username และ Password ให้กับชื่อที่ท่านระบุไว้ข้างต้น เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ www.truckloyalty.com เพื่อดูคะแนนสะสมและคะแนนคงเหลือ รวมทั้งการดำเนินการแลกรับสินค้า และบริการจากบริษัทในเว็บไซต์ดังกล่าว ตลอดจนรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์และโปรแกรมส่งเสริมการขายจากบริษัทฯ


ชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารและข้อมูลข่าวสาร (กรณีแตกต่างจากข้างต้น โปรดระบุ)
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
*สำเนาจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.20 พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท 1 ฉบับ
*สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือ ผู้มีสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมตามชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ


Michelin Club Contact Center 02-157-9414
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.