ความเป็นส่วนตัวคำบอกกล่าวทางกฎหมาย
มิชลิน ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.truckloyalty.com ของเรา โปรดอ่านคำบอกกล่าวทางกฎหมายนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อ 1: วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคำบอกกล่าวนี้คือ การกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับคำบอกกล่าวทางกฎหมายนี้เมื่อใดก็ตาม การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเห็นชอบของท่านต่อคำบอกกล่าวทางกฎหมายฉบับปัจจุบัน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดท้ายนี้ เราขอแนะนำให้ท่านไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ข้อ 2: การเข้าถึงเว็บไซต์
เรามีความพยายามอย่างยิ่งในการทำให้เว็บไซต์นี้เข้าถึงได้ โดยไม่มีภาระผูกพันในการเข้าถึง โดยกำหนดว่าอาจมีการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ชั่วขณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา ปรับปรุง หรือเหตุอื่นใด โดยเฉพาะเหตุทางเทคนิค เราจะไม่รับผิดต่อการการระงับการเข้าถึงชั่วขณะเหล่านี้และผลสืบเนื่องที่อาจเกิดแก่ผู้ใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ข้อ 3: ลิขสิทธิ์ – ทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูล เสียง ข่าวสาร ภาพประกอบ ตราสินค้า ยี่ห้อ เป็นต้น) ซึ่งปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และเป็นทรัพย์สินของผู้ผลิตสิ่งดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้มีการทำสำเนา ทำซ้ำ แสดง ปรับ เปลี่ยน ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยทั่วไปโดยวิธีการใดก็ตาม ถึงแม้เนื้อหาดังกล่าวจะเป็นของบุคคลภายนอก โดยมีข้อยกเว้นคือสามารถเก็บสำเนาหนึ่งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องได้ และสงวนสิทธิ์จำเพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ทำสำเนาเท่านั้นองค์ประกอบต่างๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และแสดงไว้โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ และไม่ถือเป็นการให้สิทธิในค่าสินไหมทดแทนใดๆ ข้อมูลและรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ © 1997-2015 MICHELIN หรือลิขสิทธิ์ของคู่ค้า ตราสินค้าต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ข้อ 4: การใช้เอกสาร
ห้ามมิให้มีการทำสำเนา ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ดาวน์โหลด เผยแพร่หรือปิดประกาศ (post) ส่ง หรือแจกจ่าย ในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งเอกสารใดๆ จากเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ในกรณีของการบันทึกเอกสารลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่านโดยปกติสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า ในกรณีนี้ สถานะของเรา (และของผู้มีส่วนร่วมที่ระบุไว้ใดๆ) ในฐานะผู้สร้างเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ต้องได้รับการอ้างอิงเสมอ การดัดแปลงและปรับเอกสารเหล่านี้ หรือการใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราหรือบุคคลภายนอก

ข้อ 5: อีเมล
เพื่อติดต่อกับเราทางอีเมล ผู้ใช้อินเทอร์เนตต้องกรอกแบบฟอร์มการติดต่อทางอิเล็คทรอนิกบนเว็บไซต์นี้ โปรดดูนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราท้ายนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 6: การจำกัดความรับผิด
เรามีความพยายามอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์นี้ เราให้บริการเว็บไซต์ตามสภาพที่ได้รับ (“As Is” basis) และการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น เราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เราสละการรับประกันทั้งปวง ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เราจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมาทเลินเล่อ ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไป คำแนะนำการใช้งานยางรถยนต์อาจขึ้นอยู่กับจากปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อายุและสภาพของยานพาหนะ และนิสัยการขับขี่เฉพาะตัวบุคคล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายและผู้แทนของมิชลินก่อนทำการตัดสินใจซื้อครั้งใด
เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ติดไวรัส อันเป็นผลจากการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ

ข้อ 7: ความคิดเห็นของผู้บริโภค
เว็บไซต์นี้อาจให้บริการกระดานสนทนาภายใต้ชื่อ “การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับยางรถยนต์ของผู้ใช้” ที่เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เราไม่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือเห็นชอบความคิดเห็นที่เผยแพร่หรือปิดประกาศ (post) บนกระดานสนทนานี้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบความคิดเห็นที่ท่านส่งแต่เพียงผู้เดียว และต้องปฏิบัติตามคำบอกกล่าวตามกฎหมายนี้และนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากท่านส่งความคิดเห็นของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
  • ความคิดเห็นของท่านต้องไม่มีข้อความใดที่ท่านทราบว่าไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ความคิดเห็นของท่านต้องไม่เป็นการละเมิดกฏหมายใด
  • ความคิดของท่านต้องไม่เป็นไปในลักษณะให้ร้าย หมิ่นประมาท ลามก มุ่งร้าย ข่มขู่ ก่อกวน เหยียดเพศ หรือแสดงอคติหรือสร้างความขุ่นเคืองในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือศาสนา
  • ท่านต้องไม่ได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนใดๆ จากมิชลิน บริษัทในเครือใดๆ ของมิชลิน หรือบุคคลภายนอกสำหรับการส่งความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นของท่านต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ทางกฎหมายหรือทางศีลธรรม) ของบุคคลภายนอกใดๆ ถึงแม้ว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ในการควบคุมตรวจตรา ติดตาม หรือประเมินความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใดๆ ที่ฝ่าฝืนแนวทางเหล่านี้จากเว็บไซต์
เมื่อท่านเผยแพร่หรือปิดประกาศ (post) ความคิดเห็น ถือว่าท่านให้การอนุญาตที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่มีกำหนด ถ่ายโอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะ ชำระเต็มจำนวน และเป็นสากลให้แก่เราในการใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ความคิดเห็นของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่เราเห็นสมควร

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล
เว็บไซต์นี้ไม่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการบันทึก IP address ของผู้ใช้ และข้อมูลการใช้งานเช่น ระยะเวลาการใช้งานและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์จะรับทราบและใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการบริหารจัดการระบบ และเพื่อให้สถิติที่เราใช้ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น
เว็บไซต์ของเราบางส่วนใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และเพื่อเก็บข้อมูลค่าตัวเลือกและระยะเวลาการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านในหลายๆ ส่วนอาจด้อยลงหากท่านไม่ตั้งค่าอนุญาตให้เก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปิดเผยข้อมูล
ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหากท่านต้องการใช้ประโยชน์จากบริการบางประเภทที่เรามอบให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบถามทางอีเมล (ติดต่อเรา) ความคิดเห็นของผู้บริโภคหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับยางรถยนต์ การทำแบบสอบถาม การแบ่งปันในสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม “ชอบ” (“like”) ในเฟซบุ๊ค หรือเครื่องมืออื่นๆ) หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในแต่ละกรณี เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เพื่อการให้บริการที่ท่านต้องการมีส่วนร่วมตามที่ท่านแจ้งเราเท่านั้น ท่านมีโอกาสในการเลือกหยุดรับการติดต่อตามที่ท่านต้องการ หากท่านไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลใดที่สามารถบ่งบอกตัวตนของท่านได้ โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวใดๆ แก่เรา
เราอาจร่วมใช้ข้อมูลของท่านกับผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้จัดหาสินค้าและผู้ให้บริการเหล่านี้มีภาระผูกพันทางสัญญาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและอย่างปลอดภัย และจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการที่บุคคลดังกล่าวได้รับมอบหมายเท่านั้น
เราจะไม่ขายหรือให้บุคคลภายนอกเช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อปกป้องสิทธิและสินค้าของเรา
เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านแสดงความยินยอมต่อนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดในนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกตัวตนใดๆ
นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมเฉพาะเว็บไซต์ http://www.truckloyalty.com นี้ นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมลิงค์อื่นๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

การเปลี่ยน ปรับ หรือดูข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านต้องการดู เปลี่ยน หรือปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราที่ http://www.truckloyalty.com เพื่อกำหนดวันนัดพบ

ยกเลิกการบอกรับ
หากท่านต้องการยกเลิกการบอกรับและไม่ต้องการได้รับการติดต่อไม่ว่าทางใดก็ตามสำหรับการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ในอนาคต โปรดติดต่อเรา พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หรือ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่เราใช้ติดต่อท่านที่ http://www.truckloyalty.com/contact และเราจะยกเลิกการบอกรับของท่านภายใน 14 วันทำการMichelin Club Contact Center 02-157-9414
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.